Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως

ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άρθρο 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προορίζονται να ρυθμίσουν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως από την Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ και των λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών που προκύπτουν σε σχέση με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, καθώς και τη διαδικασία, τον τρόπο και τους όρους βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των οφειλόμενων ασφαλίστρων.

Άρθρο 2. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται κατά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, όταν ο ασφαλιστής και ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν βρίσκονται σε φυσική επαφή κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, αλλά χρησιμοποιούν μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, καθώς και στις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και προσθέτουν νέα στοιχεία. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για την πληρωμή του ασφαλίστρου μέσω της ιστοσελίδας της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Άρθρο 3. Οι λήπτες των ασφαλιστικών υπηρεσιών και οι πελάτες της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τους αποδέχονται πλήρως θέτοντας ένα σημάδι – κουκκίδα απέναντι από το κείμενο «Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως και πραγματοποίησης πληρωμών στην Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ.»

Άρθρο 4. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ προσφέρει όλα τα είδη ασφαλιστικών υπηρεσιών για τα οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστικού Κώδικα.

Άρθρο 5. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα να συνάψει σύμβαση ασφάλισης εξ αποστάσεως μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας για ορισμένα από τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς φυσική επαφή με την Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ.

 ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

Άρθρο 6. (1) Η ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins AΕ παρέχει στον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών όλα τα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Νόμου περί της Παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως (ΝΠΧΥΑ), καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 324 και των επόμενων του Ασφαλιστικού Κώδικα, εντός εύλογης προθεσμίας πριν ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών δεσμευτεί με προσφορά ή σύμβαση για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των εξής στοιχείων:

 • την επωνυμία, την κύρια δραστηριότητα και την καταστατική έδρα του ασφαλιστή, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση για την επικοινωνία μεταξύ του ασφαλιστή και του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών,
 • το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου του ασφαλιστή που είναι εγκατεστημένος στη χώρα όπου ζει ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών, εάν υπάρχει,
 • το όνομα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο έχει καθιερωμένη εμπορική σχέση με τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε σχέση με τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 6, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα με την οποία το εν λόγω πρόσωπο συνάπτει εμπορική σχέση με τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών,
 • Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης ασφαλιστή,
 • Διεύθυνση της εποπτικής αρχής,
 • Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του προϊόντος,
 • Συνολική τιμή του προϊόντος που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των προμηθειών, αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την υπηρεσία και τυχόν φόρων που πρέπει να καταβληθούν μέσω του ασφαλιστή, όταν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί η ακριβής τιμή της υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρεται η μέθοδος υπολογισμού της τιμής, ώστε να μπορεί ο πελάτης να την ελέγξει,
 • τη χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύουν οι παρεχόμενες πληροφορίες,
 • τον τρόπο πληρωμής και την εκτέλεση της υπηρεσίας,
 • κάθε πρόσθετο κόστος για τον πελάτη που σχετίζεται με τη χρήση ενός μέσου για επικοινωνία εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό επιβαρύνει τον πελάτη,
 • την ύπαρξη ή μη του δικαιώματος του πελάτη να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1, 2 ή 3 του Νόμου περί της Παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (ΝΠΧΥ) – όταν ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του, τους όρους άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που ο πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΝΠΧΥ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες για τον πελάτη από τη μη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση,
 • την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης για την παροχή ασφαλιστικής υπηρεσίας εξ αποστάσεως στην περίπτωση συμβάσεων για συνεχή ή περιοδική παροχή υπηρεσιών,
 • το δικαίωμα των συμβαλλομένων να καταγγείλουν πρόωρα ή μονομερώς τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως,
 • πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης στην οποία πρέπει να αποσταλεί η κοινοποίηση,
 • το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο του οποίου ο ασφαλιστής αναφέρει ως εφαρμοστέο κατά τη σύναψη εμπορικής σχέσης με τον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση εξ αποστάσεως ή/και την αρμόδια δικαιοδοσία,
 • τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι όροι της σύμβασης και οι προσυμβατικές πληροφορίες,
 • τη γλώσσα ή τις γλώσσες που ο ασφαλιστής αναλαμβάνει, με τη συγκατάθεση του καταναλωτή, να χρησιμοποιεί για την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
 • Το ενημερωτικό έγγραφο για το ασφαλιστικό προϊόν,
 • Γενικοί ή/και Ειδικοί όροι του αντίστοιχου ασφαλιστικού προϊόντος,

(2) Ο ασφαλιστής παρέχει τις πληροφορίες με τρόπο που δεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τον εμπορικό σκοπό τους. Οι πληροφορίες παρέχονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ανάλογα με το είδος των χρησιμοποιούμενων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, με την επιφύλαξη της απαίτησης της καλής πίστης των μερών των εμπορικών συναλλαγών και της προστασίας των συμφερόντων των προσώπων χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα.

(3) Όταν η ασφαλιστική υπηρεσία παρέχεται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται στη Βουλγαρική γλώσσα ή και στη Βουλγαρική γλώσσα..

Άρθρο 7. Μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ο ασφαλιστής, αξιολογώντας τις ανάγκες του πελάτη, του παρέχει αντικειμενικές, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, ώστε ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Άρθρο 8. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ διατηρεί όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ενημερωμένες και έγκυρες.

Άρθρο 9. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ υποχρεούται να τηρεί σημειώσεις ότι οι απαραίτητες πληροφορίες έχουν παρασχεθεί στον λήπτη της ασφαλιστικής υπηρεσίας, ο οποίος έχει εξοικειωθεί με αυτήν και την έχει αποδεχθεί, να τεκμηριώνει ότι έχει ληφθεί η συγκατάθεση του λήπτη για τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, να παρέχει απόδειξη για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τραπεζική κάρτα, να τηρεί αρχεία των συναλλαγών με σκοπό την επιτυχή πληρωμή, να τηρεί αρχεία για τη συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση.

Άρθρο 10. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν ευθύνεται για λανθασμένα ή ασυνείδητα καταχωρημένα δεδομένα ή στοιχεία που εν γνώσει ή/και εν αγνοία του αποκρύφθηκαν από τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι συνέπειες των οποίων διέπονται από τον Ασφαλιστικό Κώδικα και τους Γενικούς Όρους των επιμέρους ασφαλιστικών προϊόντων.

Άρθρο 11. Η ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για λανθασμένα καταχωρημένο πόσο επί πληρωμής των εισφορών στη διαδικτυακή πύλη και για λάθη που γίνονται κατά την πληρωμή λόγω λανθασμένων ή ανακριβών στοιχείων που συμπληρώνονται από τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Άρθρο 12. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από ανωτέρα βία, τυχαίο γεγονός, κυβερνοεπιθέσεις, προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, παραβίαση της ασφάλειας του δικτύου, καθώς και περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ.

Άρθρο 13. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που έχει προκληθεί στον υπολογιστή ή στο λογισμικό του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Άρθρο 14. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση προσωπικών δεδομένων, υποκλοπή, ζημία, καταστροφή ή/και διαρροή δεδομένων που υπόκεινται σε προστασία βάσει της Βουλγαρικής ή/και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Άρθρο 15. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από ανακριβείς, ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν αυτό έγινε εν γνώσει ή εν αγνοία του.

Άρθρο 16. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ θα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση τροποποίησης μετά την ανακοίνωσή της, ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις των Όρων. Σε περίπτωση που ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ο λήπτης συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους.

Άρθρο 17. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα εξ αποστάσεως κατόπιν αιτήματος του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω των επαφών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται.

Άρθρο 18. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ παρέχει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του ασφαλιστή.

Άρθρο 19. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισάγει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και σχετικά με τις παραμέτρους που απαιτούνται για τη σύναψη, την τροποποίηση ή την καταγγελία ασφαλιστικών συμβάσεων ή που απαιτούνται για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες που προκύπτουν από την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών.

Άρθρο 20. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών συμφωνεί ότι όλες οι ζημίες και οι συνέπειες από τη χρήση των ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως βαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια.

Άρθρο 21. Ο λήπτης ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν δικαιούται να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης για λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο λήπτης ασφαλιστικών υπηρεσιών συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση υπό την ιδιότητα του ασφαλιστή προς όφελος τρίτου ασφαλισμένου, ο λήπτης ασφαλιστικών υπηρεσιών πρέπει να το αναφέρει ρητά κατά τη σύναψη της σύμβασης ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Άρθρο 22. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα τρίτων κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου του ασφαλιστή και κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Άρθρο 23. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών φυλάσσει τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως, καθώς και τις αποδείξεις για τις εισπραχθείσες πληρωμές.

Άρθρο 24. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών ενημερώνεται για την ποινική και διοικητική ευθύνη που θα υπέχει σε περίπτωση χρήσης πλαστών εγγράφων, χρεωστικών ή/και πιστωτικών καρτών άλλων προσώπων ή/και προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων.

Άρθρο 25. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών ενημερώνεται ότι κατά τη σύναψη της ασφάλισης αυτοκινήτου «Ασφάλιση αυτοκινήτου Autocasco» οφείλει να φέρει το αυτοκίνητο για αρχική επιθεώρηση και λήψη φωτογραφιών σε ειδικό για τον σκοπό χώρο της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ εντός 7 ημερών από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Άρθρο 26. Σε περίπτωση που ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 27. Πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση όλων των προσυμβατικών πληροφοριών, των πληροφοριών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και όλων των πληροφοριών που ο ασφαλιστής υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τον ΑΚ και τον ΝΠΧΥ.

Άρθρο 28. Ο πελάτης επιλέγει ένα ασφαλιστικό προϊόν για το οποίο προσφέρεται η υπηρεσία σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως και ακολουθεί τα βήματα που υποδεικνύονται στον δικτυακό τόπο για τη σύναψη της σύμβασης, εισάγοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και παραμέτρους για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Άρθρο 29. Πριν ζητήσει τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ο Πελάτης πρέπει να εξοικειωθεί με τις προσυμβατικές πληροφορίες, τις πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστικό προϊόν, τους παρόντες Όρους, καθώς και τους ισχύοντες Γενικούς ή/και Ειδικούς Όρους για το επιλεγμένο ασφαλιστικό προϊόν.

Άρθρο 30. Πριν από την οριστική σύναψη της σύμβασης για υπηρεσίες ασφάλισης εξ αποστάσεως, ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει όλα τα έγγραφα και ότι τα αποδέχεται.

Άρθρο 31. Πριν από την οριστική σύναψη της σύμβασης για τις υπηρεσίες ασφάλισης εξ αποστάσεως, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και να επαληθεύσει όλα τα δεδομένα που έχει εισάγει και να προβεί σε διορθώσεις, εφόσον χρειάζεται.

Άρθρο 32. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μέθοδοι πληρωμής:

Άρθρο 33. Το ασφάλιστρο και άλλα ποσά που οφείλονται με αυτό θα καταβάλλονται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω της λειτουργίας που παρέχεται στην ιστοσελίδα.

Άρθρο 34. Μετά την πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και την επιβεβαίωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα λάβει απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Άρθρο 35. Η πληρωμή του ασφαλίστρου, μέσω του δικτυακού τόπου, γίνεται με τραπεζικές κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές), μέσω των διαχειριστών των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του Ασφαλιστή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • για τους εγγεγραμμένους χρήστες – μέσω εισόδου στη διαδικτυακή πύλη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,
 • για τους χρήστες χωρίς εγγραφή – απευθείας μέσω της ιστοσελίδας στη διεύθυνση.

Άρθρο 36. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται από την Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών παραμέτρων χωρίς υποκειμενική εκτίμηση του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Άρθρο 37. Το συνάλλαγμα πληρωμής των ασφάλιστρων μέσω της ιστοσελίδας είναι βουλγάρικο λεβ (BGN). Σε περίπτωση που το οφειλόμενο από τον Πελάτη ασφάλιστρο είναι σε συνάλλαγμα διαφορετικό από το βουλγαρικό λεβ (BGN), το ποσό μετατρέπεται σε BGN βάσει της ημερήσιας συναλλαγματικής ισοτιμίας της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας.

Άρθρο 38. Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας και γίνει αποδεκτή από τον ασφαλιστή, ο Πελάτης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα έγγραφα που ισχύουν γι’ αυτό, καθώς και αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ίδιος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που παραλαμβάνει ο Πελάτης έχουν ισχύ συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση «Αστικής ευθύνης» των αυτοκινητιστών.

Άρθρο 39. Θεωρείται ότι η σύμβαση έχει συναφθεί από τη στιγμή της παραλαβής της επιβεβαίωσης του Ασφαλιστή ηλεκτρονικώς προς τον Πελάτη.

Άρθρο 40. Η έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης συμφωνείται ρητά με τη σύμβαση ασφάλισης, αλλά δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τις 00.00 της επόμενης ημέρας από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Άρθρο 41. Σε περίπτωση καταβολής δόσεων στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου «Αστικής Ευθύνης» των αυτοκινητιστών, το αυτοκόλλητο και το Πιστοποιητικό Πράσινης κάρτας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφαλιστικής υπηρεσίας εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών. Το κόστος παράδοσης βαρύνει τον Πελάτη και εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που χρησιμοποιεί ο Ασφαλιστής.

Άρθρο 42. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης «Αστικής ευθύνης» των αυτοκινητιστών, εκτός από τον καταβλητέο φόρο 2%, ο Πελάτης καταβάλλει μαζί με το ασφάλιστρο την αξία του σήματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 49/16.10.2014 σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση, καθώς και τις εισφορές που οφείλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων και Ασφαλειών. Όλα τα ποσά που οφείλονται μαζί με το ασφάλιστρο από τον Πελάτη αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα της εταιρείας ταχυμεταφορών και ο πελάτης υποχρεούται να ταυτοποιηθεί στον ταχυμεταφορέα και να λάβει το συμβόλαιο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Άρθρο 43. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης κατά την παράδοση των εγγράφων από τον ταχυμεταφορέα, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.

Άρθρο 44. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν βρεθεί στη διεύθυνση που έχει δηλώσει εντός της περιόδου παράδοσης, δεν παρέχει πρόσβαση για την παράδοση ή αρνείται να παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα συνοδευτικά έγγραφα, η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για λόγους που οφείλονται στην εταιρεία ταχυμεταφορών.

Άρθρο 45. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης, η απαίτηση για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί εγγράφως με κοινοποίηση στον ασφαλιστή, με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεφωνική κλήση σε τηλέφωνο κινητής ομάδας σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ για τον διακανονισμό των ασφαλιστικών απαιτήσεων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ασφαλιστή. Αίτηση για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω του δικτυακού τόπου της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα βήματα που προβλέπονται γι’ αυτό, και η απαίτηση θα διακανονιστεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ για τον διακανονισμό των ασφαλιστικών απαιτήσεων που που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του ασφαλιστή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του Νόμου περί της Παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως (ΝΠΧΥΑ), ο Πελάτης, ως συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση εξ αποστάσεως παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενεργώντας εκτός του πεδίου της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, έχει το δικαίωμα, χωρίς αποζημίωση ή ποινική ρήτρα και χωρίς αιτιολόγηση, να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει τους όρους της σύμβασης και τις πληροφορίες του αρ. 10, παρ. 1 και 2 όταν αυτό συμβαίνει μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Άρθρο 47. Σύμφωνα με την παρ. 3, σημείο 2 της ίδιας διάταξης, το δικαίωμα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές συμβάσεις που αφορούν ταξίδια, αποσκευές ή άλλες βραχυπρόθεσμες ασφαλιστικές συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του ενός μηνός.

Άρθρο 48. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί ρητά κατά την έννοια του αρ. 13, παρ. 1, πρόταση 2 του Νόμου περί της Παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως ώστε η εκτέλεση της σύμβασης να αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Άρθρο 49. Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ΝΠΧΥΑ ασκηθεί, ο Πελάτης οφείλει στην Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ το μέρος του ασφαλίστρου και τον φόρο επί αυτού για την περίοδο κατά την οποία η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ ανέλαβε τον κίνδυνο, εάν δεν επήλθε ασφαλιστική περίπτωση, καθώς και τα διοικητικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του αυτοκόλλητου, του πιστοποιητικού της Πράσινης κάρτας και των τελών προς το Ταμείο Εγγυήσεων και Ασφαλειών, εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 50. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον πελάτη όλα τα καταβληθέντα ποσά, εκτός από εκείνα που οφείλονται από τον πελάτη βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης στο πλαίσιο της ασφάλισης «Αστικής ευθύνης» των αυτοκινητιστών, ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών υποχρεούται να επιστρέψει στον ασφαλιστή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έλαβε, το Πιστοποιητικό «Πράσινη κάρτα» και το σχετικό απόκομμα του σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 487 σύμφωνα με τη ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 504 παρ. 1 του Ασφαλιστικού Κώδικα.

Άρθρο 51. Σε περίπτωση ακύρωσης της ασφάλισης, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει ειδοποίηση με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο από τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλιστή.

ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Άρθρο 52. Όταν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του πελάτη για τη σύναψη σύμβασης ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, κατά την έναρξη της συνομιλίας με τον πελάτη, ο υπάλληλος της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ αποκαλύπτει την ταυτότητά του και τη φύση της κλήσης.

Άρθρο 53. Με τη ρητή συγκατάθεση του λήπτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ο υπάλληλος του ασφαλιστή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τον Ασφαλιστικό Κώδικα και τον Νόμο περί της Παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Άρθρο 54. Ο υπάλληλος του ασφαλιστή ενημερώνει ρητά τον πελάτη ότι μπορούν να του παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 55. Ο υπάλληλος του ασφαλιστή ενημερώνει ρητά τον πελάτη ότι οι πληροφορίες μπορούν να του παρασχεθούν σε χάρτινο ή ηλεκτρονικό φορέα κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 56. Πριν ο λήπτης ασφαλιστικών υπηρεσιών συνάψει σύμβαση για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, ο ασφαλιστής τον ενημερώνει για όλους τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και για τη διαδικασία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως και του παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 σε μέσο προσβάσιμο από τον χρήστη. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ασφαλιστικής εταιρείας Lev Ins ΑΕ.

Άρθρο 57. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, τους όρους της σύμβασης σε έντυπη μορφή κατόπιν ρητής αίτησης.

Άρθρο 58. Ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει στην ασφαλιστική σύμβαση και είναι συμβατό με τη φύση των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 59. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ επεξεργάζεται, αποθηκεύει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, νομιμότητα και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Άρθρο 60. Η Ασφαλιστική εταιρεία Lev Ins ΑΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τη Βουλγαρική νομοθεσία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της σύναψης ασφάλισης, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια ασφαλιστική σύμβαση και του διακανονισμού των απαιτήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων.

Άρθρο 61. Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται νόμιμα και καλόπιστα.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς ή σκοπούς παρόμοιας φύσης και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι συναφή, να συνδέονται με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς να τους υπερβαίνουν.
 • Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και ενημερώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή διορθώνονται όταν διαπιστώνεται ότι είναι ανακριβή ή ότι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Άρθρο 62. Ο ασφαλιστής εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι λήπτες των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και η παροχή τους σε τρίτους επιτρέπεται όταν απαιτείται από το νόμο.

Άρθρο 63. Κατά τη σύναψη σύμβασης ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, ο πελάτης παρέχει στον ασφαλιστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο θα λαμβάνει μηνύματα από τον ασφαλιστή.

Άρθρο 64. Σε περίπτωση αλλαγής της δηλωμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον ασφαλιστή και να τον ενημερώσει για τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον νέο αριθμό τηλεφώνου. Εάν ο Πελάτης παραλείψει να ενημερώσει τον Ασφαλιστή για την αλλαγή, όλες οι ειδοποιήσεις του Ασφαλιστή θα θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί και ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για τις συνέπειές τους.

Scroll to Top