Warunki świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość

ZAKRES I CHARAKTERYSTYKI

Art.1.  Niniejsze warunki mają na celu uregulowanie świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD oraz uregulowanie relacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Lev Ins” AD a korzystającymi z usług ubezpieczeniowych powstałych w związku ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych na odległość, a także kolejność, sposób i warunki dokonywania płatności należnych premii ubezpieczeniowych.

Art.2.  Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość, gdy Ubezpieczyciel i korzystający z ubezpieczenia przy zawarciu pierwotnej umowy nie pozostają w kontakcie fizycznym, lecz korzystają ze środka porozumiewania się na odległość, a także zawieranych umów ubezpieczenia na odległość dodawać nowe pozycje. Niniejsze warunki obowiązują również przy opłacaniu premii ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD, niezależnie od sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Art.3. Użytkownicy usług ubezpieczeniowych oraz klienci Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” oświadczają, że zapoznali się z niniejszymi warunkami i akceptują je w całości, zaznaczając tekst „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość oraz dokonywania płatności na rzecz Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD.

Art.4.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD oferuje wszystkie rodzaje usług ubezpieczeniowych, na które uzyskała licencję na warunkach Kodeksu Ubezpieczeń.

Art.5.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa dla niektórych oferowanych produktów ubezpieczeniowych bez fizycznego kontaktu Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.6. (1) Towarzystwo ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD dostarczy użytkownikowi usług ubezpieczeniowych wszystkie dokumenty zgodnie z wymogami art. 8 Ustawy o świadczeniu usług finansowych na odległość, a także zgodnie z wymogami art. 324 i nast. Kodeksu Ubezpieczeń przed związaniem korzystającego z usług ubezpieczeniowych ofertą lub umową o świadczenie usług finansowych na odległość, w tym między innymi:

 • nazwa/tytuł, główna działalność i siedziba ubezpieczyciela oraz dowolny adres do realizacji relacji między ubezpieczycielem a korzystającym z usług ubezpieczeniowych;
 • nazwa i adres przedstawiciela ubezpieczyciela mającego siedzibę w kraju, w którym mieszka korzystający z usług ubezpieczeniowych, jeśli taki istnieje;
 • imię i nazwisko oraz adres każdej innej osoby, która nawiązała stosunki handlowe z korzystającym z usług ubezpieczeniowych w związku z umową na podstawie art. 6, a także informację, w jakim charakterze osoba ta nawiązuje stosunki handlowe z korzystającym z usług ubezpieczeniowych;
 • Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Ubezpieczyciela;
 • Adres organu nadzorczego;
 • Opis głównych cech produktu;
 • Całkowita cena produktu należna od klienta, w tym wszystkie prowizje, opłaty i koszty związane z usługą, a także wszystkie podatki zapłacone za pośrednictwem ubezpieczyciela; w przypadku braku możliwości wskazania dokładnej ceny usługi należy wskazać sposób obliczenia ceny umożliwiający Klientowi jej sprawdzenie;
 • okres, w którym podane informacje są ważne;
 • sposób płatności i wykonania usługi;
 • wszelkie dodatkowe koszty dla klienta związane z korzystaniem ze środka porozumiewania się na odległość, gdy są opłacane przez klienta;
 • istnienie lub brak prawa klienta do odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z art. 12 ust. 1, 2 lub 3 Ustawa o finansach publicznych; gdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy, informacja obejmuje okres czasu, w którym może skorzystać z przysługującego mu prawa, warunki jego wykonania, m.in. kwota, jaką klient może być zobowiązany do zapłaty zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawa o finansach publicznych, a także informację o konsekwencjach dla klienta nieskorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy;
 • minimalny okres obowiązywania umowy o świadczenie usługi ubezpieczeniowej na odległość w przypadku umów o świadczenie usług ciągłych lub okresowych;
 • prawo stron do wypowiedzenia umowy przed terminem lub jednostronnie zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych na odległość;
 • praktycznе instrukcjе wykonania prawa odstąpienia od zawartej umowy, w której wskazany jest również adres, na który należy przesłać powiadomienie;
 • państwo lub państwa członkowskie Unii Europejskiej, których prawo ubezpieczyciel wskazuje jako właściwe przy nawiązaniu stosunków handlowych z klientem przed zawarciem umowy;
 • prawo właściwe dla umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych na odległość i/lub właściwej jurysdykcji;
 • język lub języki, w których dostarczane są warunki umowy i informacje przed zawarciem umowy;
 • język lub języki, których ubezpieczyciel zobowiązuje się używać do komunikacji z konsumentem w okresie obowiązywania umowy;
 • Dokument informacyjny dla produktu ubezpieczeniowego;
 • Ogólne i/lub Specjalne warunki dla danego produktu ubezpieczeniowego;

(2) Ubezpieczyciel udziela informacji w sposób niebudzący wątpliwości co do jego komercyjnego celu. Informacje przekazywane są w sposób jasny i zrozumiały, w zależności od rodzaju użytego środka porozumiewania się na odległość, z zachowaniem wymogu dobrej wiary stron transakcji handlowych oraz ochrony interesów osób ubezwłasnowolnionych.

(3)  Jeżeli usługa ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Republiki Bułgarii, powyższe informacje należy podać w języku bułgarskim lub również w języku bułgarskim.

Art.7.  Ubezpieczyciel wypełniając ankietę przez korzystającego z usług ubezpieczeniowych, oceniając potrzeby klienta, dostarcza mu obiektywnej, wyczerpującej i zrozumiałej informacji o produktach ubezpieczeniowych, aby użytkownik usług ubezpieczeniowych mógł podjąć świadomą decyzję.

Art.8.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD będzie aktualizować i utrzymywać poprawnie wszystkie informacje na swojej stronie internetowej.

Art.9.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji udzielenia przez korzystającego z usługi ubezpieczeniowej niezbędnych informacji, który zapoznał się z nimi i je zaakceptował, w celu udokumentowania uzyskania zgody użytkownika na zawarcie umowy na odległość. wystawiać paragon za każdą dokonaną transakcję kartą bankową, w celu prowadzenia ewidencji transakcji na potrzeby pomyślnie zrealizowanej płatności; prowadzenie ewidencji zawartej umowy ubezpieczenia.

Art.10. Firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub niesumiennie wprowadzone dane lub dane świadomie i/lub nieświadomie zatajone przez korzystającego z usług ubezpieczeniowych, których konsekwencje rozliczane są zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń oraz Ogólnymi Warunkami dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.

Art.11. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzoną wartość płatności rat w portalu internetowego oraz za błędy popełnione podczas płatności z powodu błędnych lub niedokładnych danych wprowadzonych przez użytkownika usług ubezpieczeniowych.

Art.12.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, zdarzeniem przypadkowym, zdarzeniem losowym, cyberatakami, problemami związanymi z dostępem i połączeniem z Internetem, naruszeniem bezpieczeństwa sieci, a także okolicznościami, na które Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ma wpływu.

Art.13.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w sprzęcie lub oprogramowaniu użytkownika usług ubezpieczeniowych.

Art.14.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem i/lub wyciekiem danych, które podlegają ochronie na mocy prawa bułgarskiego i/lub europejskiego.

Art.15.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe Lev Ins nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedokładnymi, błędnymi lub nieprawidłowymi informacjami podanymi przez użytkownika usług ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy zostały one popełnione świadomie czy nieświadomie.

Art.16.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD ma prawo do zmiany niniejszych Warunków, a wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej. W przypadku zmiany, po jej ogłoszeniu uważa się, że korzystający z usług ubezpieczeniowych został powiadomiony o zmianach w Warunkach. W przypadku dalszego korzystania z serwisu przez użytkownika usług ubezpieczeniowych, wyraża on zgodę na zmienione Warunki.

Art.17. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins”AD udzieli dodatkowych informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych na odległość, na żądanie użytkownika usług ubezpieczeniowych za pośrednictwem kontaktów wskazanych na stronie internetowej lub na wskazany adres e-mail.

Art.18.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD przekaże niniejsze warunki w formie papierowej na żądanie korzystającego z usług ubezpieczeniowych na wskazany przez niego adres lub osobiście w siedzibie ubezpieczyciela.

Art.19. Użytkownik usług ubezpieczeniowych zobowiązuje się do wprowadzania prawidłowych, dokładnych i kompletnych informacji o swoich danych osobowych, a także o parametrach wymaganych do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów ubezpieczenia lub wymaganych do korzystania z serwisu internetowego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji.

Art.20.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych zgadza się, że wszelkie szkody i skutki korzystania z usług ubezpieczeniowych na odległość są na jego koszt, chyba że zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Art.21. Korzystający z usług ubezpieczeniowych nie ma prawa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu innej osoby bez wyraźnej zgody ubezpieczonego. W przypadku, gdy korzystający z usług ubezpieczeniowych zawiera umowę ubezpieczenia jako ubezpieczyciel na rzecz osoby trzeciej ubezpieczonej, korzystający z usług ubezpieczeniowych powinien wyraźnie wskazać przy zawieraniu umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych na odległość.

Art.22.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych nie ma prawa do wykorzystywania danych osobowych innych osób podczas korzystania ze strony internetowej ubezpieczyciela oraz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Art.23. Korzystający z usług ubezpieczeniowych powinien przechowywać zawarte na odległość umowy ubezpieczenia, a także otrzymane rachunki za dokonane płatności.

Art.24.  Użytkownik usług ubezpieczeniowych jest informowany o odpowiedzialności karnej i administracyjnej, którą poniósłby w przypadku użycia fałszywych dokumentów, zagranicznych kart debetowych i/lub kredytowych i/lub obcych danych osobowych.

Art.25.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych jest informowany, że przy zawieraniu ubezpieczenia autocasco powinien w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia „Autocasco pojazdu mechanicznego” powinien zapewnić oględziny wstępne i filmowanie pojazdu mechanicznego w punkcie filmowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD.

Art. 26. W przypadku, gdy korzystający z usług ubezpieczeniowych nie dopełni obowiązku wynikającego z powyższego artykułu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje, które mogą wystąpić.

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Art.27.  Klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług ubezpieczenia na odległość ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami przedkontraktowymi, informacjami o produktach ubezpieczeniowych, a także wszystkimi informacjami, które ubezpieczyciel jest zobowiązany podać na podstawie Kodeksu ubezpieczeń i Ustawy o finansach publicznych.

Art.28.  Klient dokonuje wyboru produktu ubezpieczeniowego, dla którego oferowana jest usługa zawarcia umowy na odległość oraz postępuje zgodnie z czynnościami wskazanymi na stronie internetowej w celu zawarcia umowy, wprowadzając niezbędne informacje i parametry do obliczenia premii ubezpieczeniowej i zawarcia umowy ubezpieczenia.

Art.29.  Przed ogłoszeniem zawarcia umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z informacjami przedumownymi, informacjami o produkcie ubezpieczeniowym, niniejszymi Warunkami, a także obowiązującymi Warunkami Ogólnymi i/lub Szczególnymi dla wybranego produktu ubezpieczeniowego .

Art.30. Przed ostatecznym zawarciem umowy o świadczenie usług ubezpieczenia na odległość Klient musi zaznaczyć, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i je akceptuje.

Art.31.  Przed ostatecznym zawarciem umowy o świadczenie usług ubezpieczenia na odległość Klient ma możliwość wglądu i weryfikacji wszystkich wprowadzonych przez siebie danych oraz ewentualnej korekty.

Art.32. Można skorzystać z następujących metod płatności:

Art.33.  Premię ubezpieczeniową i inne należne z nią kwoty są opłacane kartą debetową lub kredytową za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej na stronie internetowej.

Art.34.  Po dokonaniu płatności kartą debetową lub kredytową i potwierdzeniu wpłaty Klient otrzymuje pokwitowanie zapłaty na podany przez siebie adres e-mail.

Art.35.  Płatność składki ubezpieczeniowej, za pośrednictwem serwisu internetowego, dokonywana jest kartami bankowymi (debetowymi lub kredytowymi), za pośrednictwem operatorów systemów płatności elektronicznych wskazanych na stronie internetowej Ubezpieczyciela przy prowadzeniu handlu elektronicznego, w jeden z następujących sposobów:

 • dla zarejestrowanych użytkowników – poprzez zalogowanie się do portalu internetowego za pomocą nazwy użytkownika i hasła;
 • dla użytkowników bez rejestracji – bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem.

Art.36. Składka ubezpieczeniowa jest wyliczana na podstawie określonych obiektywnych parametrów przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD, przy czym nie ma subiektywnej oceny korzystającego z usług ubezpieczeniowych.

Art.37. Waluta płatności składek ubezpieczeniowych należnych za pośrednictwem strony internetowej jest w lewach bułgarskich (BGN).W przypadku, gdy premia ubezpieczeniowa należna przez Klienta jest w innej walucie niż lewy bułgarskie (BGN), kwota jest przeliczana na BGN po dziennym kursie wymiany Bułgarskiego Banku Narodowego.

Art.38.  Po zrealizowaniu zamówienia przez stronę internetową i zaakceptowaniu przez Ubezpieczyciela, Klient może otrzymać na wskazany przez siebie adres e-mail informację o zawartej polisie ubezpieczeniowej i załączonych do niej dokumentach, a także kopię niniejszych warunków. Otrzymana przez Klienta polisa ubezpieczeniowa oraz załączone do niej dokumenty mają moc umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej” posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Art.39.  Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia Ubezpieczyciela drogą elektroniczną.

Art.40.  Wejście w życie ochrony ubezpieczeniowej jest jednoznacznie uzgadniane umową ubezpieczenia, nie może jednak nastąpić wcześniej niż o godzinie 00.00 następnego dnia po zawarciu umowy.

Art.41. Po zapłaceniu odroczonych rat w ramach polisy komunikacyjnej „Odpowiedzialności cywilnej”, naklejka i certyfikat Zielonej Karty zostaną wysłane na adres wskazany przez korzystającego z usługi ubezpieczeniowej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Wartość przesyłki leży na koszt Klienta i zależy od indywidualnej taryfy firmy kurierskiej, z której korzysta Ubezpieczyciel.

Art.42. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej” posiadacza pojazdu oprócz 2% należnego podatku Klient powinien zapłacić wraz ze składką i wartością znaku zgodnie z art. 10 Rozporządzenia nr 49/16.10.2014 w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego oraz należnych składek na Fundusz Gwarancyjny i Zabezpieczający. Wszystkie należne kwoty wraz ze składką ubezpieczeniową przez Klienta wskazane są w odrębnym wierszu polisy ubezpieczeniowej. Dostawa odbywa się zgodnie z harmonogramem firmy kurierskiej, a klient jest zobowiązany do wylegitymowania się przed kurierem oraz otrzymania polisy i wszystkich dokumentów towarzyszących.

Art.43. W przypadku odstąpienia od umowy w momencie dostarczenia dokumentów przez kuriera, koszty transportu pokrywa klient.

Art.44. W przypadku, gdy klient nie znajdzie się pod wskazanym adresem w terminie dostawy, nie zapewni dostępu do dostawy lub odmówi odbioru polisy ubezpieczeniowej i dokumentów towarzyszących, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu polisy z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

Art.45. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego roszczenie o wypłatę odszkodowania można złożyć pisemnie poprzez powiadomienie ubezpieczyciela, faksem, e-mailem lub telefonicznie do grupy mobilnej zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD dla likwidacji szkód ubezpieczeniowych opublikowanych na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia można również złożyć za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD, postępując zgodnie z instrukcjami i czynnościami w tym celu, ponieważ roszczenie rozliczane jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych opublikowane na stronie internetowej ubezpieczyciela.

ZRZECZENIE SIĘ USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ I ZWROT KWOT

Art.46.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług finansowych na odległość Klient jako strona umowy o świadczenie usług finansowych na odległość działa poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo, bez zapłaty odszkodowania lub kary i bez podania powód do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym otrzymał warunki umowy oraz informację w trybie art. 10 ust. 1 i 2, gdy następuje to po zawarciu umowy.

Aty.47.  Zgodnie z ust. 3 pkt 2 tego samego przepisu, ustawy z poprzedniego punktu nie stosuje się do umów ubezpieczenia w związku z podróżą, bagażem lub innymi krótkoterminowymi umowami ubezpieczenia na okres krótszy niż jeden miesiąc.

Art.48. Wraz z akceptacją niniejszych Warunków przez korzystającego z usług ubezpieczeniowych uważa się, że ten sam wyraźnie wyraża zgodę w rozumieniu art. 13 ust. 1 zd. 2 Ustawy o świadczenie usług finansowych na odległość, że realizacja umowy rozpocznie się przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia.

Art.49. W przypadku prawa odmowy na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o świadczenie usług finansowych na odległość, Klient jest winien Towarzystwu Ubezpieczeniowym „Lev Ins” AD część składki ubezpieczeniowej wraz z podatkiem od niej za okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” poniosło ryzyko, o ile nie wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, a także poniesione koszty administracyjne, w tym wartość naklejki, certyfikatu „Zielonej Karty” oraz opłaty na rzecz Funduszu Gwarancji i Ochrony, jeżeli umowa ubezpieczenia weszła w życie.

Art.50.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD jest zobowiązane do zwrotu Klientowi wszystkich wpłaconych kwot, z wyjątkiem tych należnych od Klienta zgodnie z niniejszymi warunkami, nie później niż 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia. W celu skorzystania z prawa do odmowy ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej” posiadacza pojazdu, korzystający z usług ubezpieczeniowych zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczycielowi otrzymanej polisy ubezpieczeniowej, certyfikatu „Zielonej Karty” oraz odpowiedniego fragmentu znaku zgodnie z art. 487 zgodnie z rozporządzeniem na podstawie art. 504, ust. 1 Kodeksu Ubezpieczeń.

Art.51.  W przypadku odmowy ubezpieczenia konieczne jest złożenie przez Klienta zgłoszenia z wskazanym rachunkiem bankowym. Zwroty dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.

ZAWIERANIE UMOWY NA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ TELEFON

Art.52.  W przypadku korzystania z telefonu jako środka komunikacji między ubezpieczycielem a klientem w celu zawarcia umowy na usługi ubezpieczeniowe na odległość, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD na początku rozmowy z klientem powinien ujawnić swoją tożsamość i charakter kontaktu.

Art.53. Za wyraźną zgodą korzystającego z usług ubezpieczeniowych pracownik ubezpieczyciela udziela wszelkich niezbędnych informacji w związku z produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń oraz Ustawą o świadczeniu usług finansowych na odległość.

Art.54.  Pracownik ubezpieczyciela wyraźnie informuje klienta, że ​​dodatkowe informacje mogą być dostarczone na żądanie.

Art.55.  Pracownik ubezpieczyciela wyraźnie informuje klienta, że ​​informacje mogą być mu przekazane w formie papierowej lub elektronicznej na żądanie.

Art.56. Zanim korzystający z usług ubezpieczeniowych zawrze umowę o świadczenie usług ubezpieczeniowych na odległość, ubezpieczyciel powiadamia go o wszystkich warunkach umowy ubezpieczenia i trybie świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość, a także przekazuje mu informacje na podstawie art. 6 na nośniku dostępnym dla użytkownika. Informacje są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD.

Art.57.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych ma prawo do otrzymywania warunków umowy w formie papierowej przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia na wyraźne żądanie.

Art.58.  Korzystający z usług ubezpieczeniowych może zmienić używany środek komunikacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z umową ubezpieczenia i jest zgodne z charakterem usług ubezpieczeniowych.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Art.59. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD przetwarza, przechowuje i chroni dane osobowe gromadzone w toku swojej działalności w sposób przejrzysty, zgodny z prawem i zgodnie z celami, dla których dane są zbierane.

Art.60. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami europejskimi, ustawodawstwem bułgarskim i polityką ochrony danych osobowych oraz w celu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, zawarcia ubezpieczenia, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia oraz likwidacji roszczeń ubezpieczeniowych.

Art.61. Przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegane są następujące zasady:

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i w dobrej wierze.
 • Dane osobowe zbierane są w konkretnych, ściśle określonych i prawnie uzasadnionych celach lub celach o podobnym charakterze i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe, które są gromadzone i przetwarzane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi są istotne, związane i nie wykraczające poza cele, dla których są przetwarzane.
 • Dane osobowe są dokładne i aktualizowane w razie potrzeby.
 • Dane osobowe są usuwane lub poprawiane, gdy okaże się, że są niedokładne lub nie odpowiadają celom, dla których są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację odpowiednich osób przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

Art.62.  Ubezpieczyciel gwarantuje nienaruszalność danych osobowych przekazanych przez korzystających z usług ubezpieczeniowych. Udostępnienie danych osobowych oraz ich udostępnienie osobom trzecim jest dopuszczalne, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Art.63.  Klient, zawierając umowę na usługi ubezpieczeniowe na odległość, podaje ubezpieczycielowi adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, na które będzie otrzymywać wiadomości od ubezpieczyciela.

Art.64.  W przypadku zmiany żądanego adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Ubezpieczyciela oraz poinformować o nowym adresie e-mail lub numerze telefonu. W przypadku, gdy Klient nie zawiadomi Ubezpieczyciela o zmianie, wszelkie zawiadomienia Ubezpieczyciela uważa się za doręczone i Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki.

DEFINICJE

Art.65. „Użytkownik usług ubezpieczeniowych”/„Klient” – na potrzeby niniejszego regulaminu jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę ubezpieczenia na odległość i/lub zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej, a także osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana produktami ubezpieczeniowymi.

Art.66. „Środki komunikacji na odległość” oznaczają wszelkie środki, których można użyć do świadczenia usług na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i użytkownika.

Art.67. „Ubezpieczony” to osoba, której mienie i/lub dobra niemajątkowe podlegają ochronie ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia.

Art.68. „Ubezpieczycielem” jest osoba będąca stroną umowy ubezpieczenia. Zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, ubezpieczycielem może być również ubezpieczony lub osoba trzecia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.69. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie dostępu i korzystania ze strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD oraz zawierania umów o świadczenie usług ubezpieczenia na odległość, ponieważ nie anulują ani nie zastępują obowiązujących Ogólnych i/lub Szczególnych Warunków dla każdego indywidualnego produktu ubezpieczeniowego.

Art.70. Prawa użytkowników usług ubezpieczeniowych przyznane im przez Kodeks Ubezpieczeń i Ustawę o Świadczeniu Usług Finansowych na odległość są nieodwołalne i nie mogą być ograniczone przez niniejsze warunki.

Art.71. Strony uzgadniają, że dokumenty ubezpieczeniowe są podpisywane przez klienta kwalifikowanym podpisem elektronicznym i ten podpis będzie uważany za własnoręczny, jeżeli klient opłacił premię ubezpieczeniową lub odpowiednią ratę za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczyciela kartą kredytową lub debetową.

Art.72. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Lev Ins” AD jest uprawnione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia działalności jako ubezpieczyciel zgodnie z Sekcją II Załącznika nr 1 „Ubezpieczenie ogólne” Kodeksu Ubezpieczeń i jest wpisane do rejestru handlowego oraz Rejestrze osób prawnych przeznaczonych na cele niehandlowe w Agencji ds. Rejestrów, Ministerstwo Sprawiedliwości o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym: 121130788, z siedzibą i adresem zarządu: miasto Sofia, gmina Stołeczna, kod pocztowy 1700, bul.”Simeonovsko shose” Nr 67A.

Art.73. Wszystkie wiadomości należy kierować na adres: miasto Sofia, gmina Stołeczna, kod pocztowy 1700, bul.”Simeonovsko shose” Nr 67A; adres e-mail: [email protected]; telefon kontaktowy: 02 805 5333.

Art.74. Wszelkie spory wynikające z działania lub interpretacji niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez właściwy sąd bułgarski.

Art.75. Postanowienia Kodeksu ubezpieczeń, Ustawy o świadczeniu usług finansowych na odległość i innych norm ustawodawstwa bułgarskiego mają zastosowanie do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszych Warunkach.

Art. 76. Niniejsze Warunki zostały przygotowane i przyjęte zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń, Ustawą o Świadczeniu Usług Finansowych na Odległość oraz odpowiednimi przepisami europejskimi i bułgarskimi, przy czym są opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD i są publicznie dostępne.

Niniejsze Warunki świadczenia usług ubezpieczeniowych na odległość zostały przyjęte Decyzją Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Lev Ins” AD – Protokół z dnia 20.10.2020 r. i wchodzą w życie z dniem 21.10.2020 r.

Scroll to Top