Polityka danych osobowych

 1. Kto ponosi odpowiedzialność za udostępnioną informację?

W całej deklaracji „Lev Ins” oznacza Spółka Ubezpieczeniowa „Lev Ins” AD, w tym jej podmioty stowarzyszone i zależne (zwane również „my”, „nas” lub „nasze”). Dane osobowe są gromadzone przez każdego członka grupy „Lev Ins”, który jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie jako administrator. Podmioty te mogą dostarczać oddzielne informacje o prywatności, gdy dane osobowe użytkownika są po raz pierwszy gromadzone przez ten podmiot „Lev Ins”, na przykład, gdy Pan/Pani lub firma, w której Pan/Pani pracuje, angażują nas do świadczenia usługi.

Podmioty „Lev Ins” świadczą również usługi naszym klientom jako podmioty przetwarzające. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe Pana/Pani zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i zobowiązaniami umownymi wobec naszych klientów.

 1. Jak zbieramy informacje Pana/Pani i jakie informacje zbieramy?

Gromadzone przez nas dane osobowe różnią się w zależności od charakteru naszych usług. Niniejsze oświadczenie zawiera opis kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych oraz celów, dla których je wykorzystujemy. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych na temat każdej z naszych usług, wraz z celem i podstawą prawną gromadzenia tych informacji, może zostać Panu/Pani przekazanych w osobnych informacjach o ochronie prywatności związanych z odpowiednimi usługami.

 1.  „Lev Ins” zbiera dane osobowe w następujący sposób:
 2.  

Informacje, które nam Pan/Pani przekazuje

„Lev Ins” zbiera informacje bezpośrednio od Pana/Pani, gdy:

 • Pan/Pani wnioskuje o usługę od nas;
 • Pan/Pani odwiedza stronę internetową „Lev Ins” lub uczestniczy w wydarzeniu „Lev Ins”;
 • Pan/Pani ubiega się o stanowisko w „Lev Ins”;
 • Pan/Pani kontaktue się z nami w sprawie skargi lub zapytania;
 • Pan/Pani kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych; lub
 • Pan/Pani zarejestruje się lub korzysta z jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji.

 

Pan/Pani jest zobowiązany/a do podania wszelkich danych osobowych, o które w uzasadniony sposób prosimy (w akceptowalnej dla nas formie) w celu wypełnienia naszych zobowiązań w związku ze świadczonymi przez nas usługami, w tym wszystkich obowiązków prawnych i regulacyjnych. Jeśli nie dostarczysz lub opóźnisz dostarczenie informacji, których racjonalnie wymagamy w celu wypełnienia tych zobowiązań, możemy nie być w stanie zaoferować Pana/Pani Usług i / lub zakończyć świadczone Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

Przekazując „Lev Ins” dane osobowe dotyczące osób z krajów trzecich (np. informacje o współmałżonku, partnerze, dziecku (dzieciach), osobach na utrzymaniu lub kontaktach w nagłych wypadkach), należy wcześniej przekazać tym osobom kopię tego oświadczenia lub upewnić się, że zostały one w inny sposób poinformowane o tym, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane przez „Lev Ins”. Gdy Pan/Pani przekazuje nam informacje o swoich beneficjentach, możemy wymagać od Pana/Pani wyraźnej zgody w ich imieniu.

Informacje, które zbieramy automatycznie

W niektórych przypadkach automatycznie zbieramy określone rodzaje informacji, gdy Pan/Pani odwiedza nasze strony internetowe i za pośrednictwem e-maili, którymi możemy się wymieniać. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować wykorzystanie pliki dziennika na serwerze www w celu gromadzenia adresów IP, plików cookie i sygnalizatorów www.

Informacje, które zbieramy od klientów lub stron trzecich

Kiedy świadczymy usługi naszym klientom, możemy zbierać od naszych klientów dane osobowe o Panu/Pani, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, dane finansowe, dane dotyczące zatrudnienia i zakres świadczeń. Możemy również gromadzić (w każdym przypadku tylko w zakresie ściśle związanym ze świadczonymi przez nas usługami) poufne informacje o Panu/Pani, takie jak informacje zdrowotne dotyczące ubezpieczenia na życie, zdrowia, odpowiedzialności zawodowej i świadczeń pracowniczych lub programów świadczeń pracowniczych, sponsorowanych przez pracodawca Pana/Pani. Większość danych osobowych, które otrzymujemy, dotyczy udziału Pana/Pani w programach odszkodowań i świadczeń oferowanych przez pracodawcę. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo krajowe i jest to właściwe, możemy zbierać informacje z rejestrów karnych; na przykład, gdy jest to wymagane w ramach naszych procesów przyjmowania, finansów, administracji, zatrudnienia, przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom.

 1. Informacje, które zbieramy o Panu/Pani, mogą obejmować:

 

a.

Podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe z adresem, datę urodzenia, wiek, płeć i stan cywilny;

b.

Unikalne identyfikatory, takie jak numer ubezpieczenia społecznego lub numer referencyjny programu emerytalnego;

c.

Dane demograficzne, takie jak informacje o wieku, płci, rasie, stanie cywilnym, stylu życia i wymaganiach ubezpieczeniowych;

d.

Informacje o zatrudnieniu jako roli, statusie zatrudnienia (np. pełny / niepełny etat, umowa), informacje o wynagrodzeniach, zarobkach i historii zatrudnienia;

e.

Informacje zdrowotne, takie jak informacje o zdrowiu, dokumentacja medyczna i wyniki badań lekarskich;

f.

Informacje o świadczeniach, takie jak wybór świadczeń, informacje o prawach emerytalnych, data przejścia na emeryturę oraz wszelkie ważne sprawy mające wpływ na świadczenia, takie jak dobrowolne składki, nakazy podziału emerytury, ochrona podatkowa lub inne korekty;

g.

Dane finansowe, takie jak dane karty płatniczej i konta bankowego, szczegóły dotyczące historii kredytowej i stanu upadłości, wynagrodzenie, kod podatkowy, potrącenia osób trzecich, wypłaty premii, szczegóły świadczeń i uprawnień, szczegóły dotyczące krajowych składek na ubezpieczenie społeczne;

h.

Szczegóły roszczenia, takie jak informacje o wszelkich roszczeniach związanych z polisą ubezpieczeniową lub polisą ubezpieczyciela;

i.

Pana/Pani preferencje marketingowe;

j.

Informacje online: m.in. informacje o Pana/Pani wizytach na naszych stronach internetowych;

k.

Informacje o wydarzeniach, takie jak informacje o zainteresowaniu Pana/Pani i uczestnictwie w naszych wydarzeniach, w tym dostarczanie formularzy opinii;

l.

Informacje o mediach społecznościowych, takie jak interakcje (np. polubienia i posty) z naszą obecnością w mediach społecznościowych; oraz

m.

Informacje z rejestrów karnych, takie jak istnienie domniemanych przestępstw lub potwierdzenie o niekaralności.

 

Kiedy zbieramy wrażliwe dane osobowe (takie jak informacje o zdrowiu Pana/Pani lub domniemanej działalności przestępczej), zapewnimy, że jest to konieczne i wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, co może obejmować uzyskanie wyraźnej zgody Pana/Pani i / lub niezbędnych zezwoleń przed pobraniem.

 1. Jak wykorzystujemy dane osobowe Pana/Pani ?

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, dla których wykorzystujemy dane osobowe. Więcej informacji na temat danych osobowych zebranych na temat każdej z naszych usług, wraz z celem i podstawą prawną gromadzenia informacji, może zostać Panu/Pani dostarczonych w oddzielnych informacjach o prywatności, które są istotne dla usług, które Panu/Pani dotyczą.

Wykonywanie usług dla naszych klientów

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazują nam nasi klienci, w celu świadczenia naszych usług w zakresie ryzyka handlowego, reasekuracji, emerytury, zdrowia oraz przetwarzania i analizy danych. Dokładne cele, dla których przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, będą określone przez zakres i specyfikację naszego zaangażowania klienta, a także obowiązujące przepisy prawa, wytyczne regulacyjne i standardy zawodowe.

Administrowanie zobowiązaniami naszych klientów

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów oraz poszczególnych przedstawicieli naszych klientów korporacyjnych w celu:

 • Wypełniamy obowiązki regulacyjne i dotyczące zgodności „Lev Ins”, w tym:
 • Kontrole i badania przesiewowe „Poznaj swojego klienta”;
 • Przeciwko praniu pieniędzy;
 • Weryfikacja sankcji handlowych;
 • Pan/Pani otrzymuje i aktualizuje informacje kredytowe od odpowiednich stron trzecich, takich jak agencje sporządzające raporty kredytowe, gdy transakcje są dokonywane na kredyt;
 • Komunikujemy się z naszymi klientami;
 • Odpowiadamy na zapytania i skargi klientów; oraz
 • Zarządzamy roszczeniami.
 • Komunikacja i marketing do obecnych i potencjalnych klientów

 

Przetwarzamy dane osobowe naszych obecnych klientów, potencjalnych klientów i indywidualnych przedstawicieli naszych klientów korporacyjnych w celu: wysyłania biuletynów, briefingów, materiałów promocyjnych i innej komunikacji marketingowej; i zapraszamy naszych klientów na imprezy, w tym organizowanie i administrowanie tymi wydarzeniami.

Przeprowadzanie analizy danych, analizy porównawczej i modelowania

 „Lev Ins“ to innowacyjny biznes, który opiera się na opracowywaniu złożonych produktów i usług, czerpiąc z naszego doświadczenia z wcześniejszych zobowiązań do analizy trendów. „Lev Ins” wykorzystuje również dane do analiz, modelowania, benchmarkingu i badań.

Zapobieganie przestępczości

Przetwarzamy dane osobowe w celu ułatwienia zapobiegania, wykrywania i prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw oraz zatrzymywania lub ścigania przestępców, a także w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa/regulacjami. Na przykład robimy to w ramach naszych procesów rekrutacyjnych, finansowych, administracyjnych i rekrutacyjnych, w tym inspekcji i sankcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Fuzje i przejęcia

Przetwarzamy dane osobowe w przypadku sprzedaży, przejęcia lub reorganizacji. Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych w celu planowania i dogłębnej analizy (due diligence) zarówno przed, jak i po zakończeniu transakcji z przyczyn związanych ze sprzedażą, przejęciem lub reorganizacją oraz w celu przekazania ksiąg rachunkowych następcom biznesowym.

Doskonalenie procesów i usług

Przetwarzamy dane osobowe w celu utrzymania i doskonalenia procesów wykorzystywanych przy świadczeniu usług i wykorzystaniu technologii, w tym testowaniu i aktualizowaniu systemów. Przetwarzamy również dane w celu rozwoju nowych usług.

Jeśli chcemy wykorzystać Pana/Pani dane osobowe w celu, który jest niezgodny z celem, dla którego zostały zebrane, poprosimy o zgodę, chyba że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. We wszystkich przypadkach równoważymy zgodne z prawem wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych z Pana/Pani interesami, prawami i wolnościami zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby zapewnić, że Pana/Pani dane osobowe nie są narażone na niepotrzebne ryzyko.

 1. Podstawa prawna

Opieramy się na następujących podstawach prawnych, aby zbierać i wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe:

a.

Wykonanie umowy o świadczenie usług

Kiedy oferujemy usługi lub zawieramy z Panią/Panem umowę o świadczenie usług, gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to konieczne, aby umożliwić nam podjęcie kroków w celu zaoferowania usług, w celu przetworzenia akceptacji usług, oferować i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z zawartej z Panią/Panem umowy.

b.

Obowiązki prawne i regulacyjne

Zbieranie i wykorzystywanie niektórych aspektów Pana/Pani danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić nam spełnienie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Na przykład firma „Lev Ins” jest licencjonowana i regulowana przez niektóre branżowe organy regulacyjne i jest zobowiązana do świadczenia określonych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami regulacyjnymi.

c.

Zapobieganie i wykrywanie oszustw

Będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, w tym informacje dotyczące wyroków skazujących lub domniemanych przestępstw, w celu zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom finansowym i ogólnie przestępstwom w branży ubezpieczeń i usług finansowych oraz ich wykrywania.

d.

Interesy prawne

Zbieranie i wykorzystywanie niektórych aspektów Pana/Pani danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić nam realizację naszych prawnych interesów handlowych. Na przykład mamy prawne interesy w:

· Świadczenie profesjonalnych usług w naszych globalnych rozwiązaniach;

· Prowadzenie naszej działalności oraz zarządzanie i rozwijanie naszych relacji z klientami, dostawcami i Panem/Panią;

· Zrozumienie i odpowiadanie na pytania;

· Otrzymywanie informacji od stron trzecich i podmiotów stowarzyszonych „Lev Ins” w celu świadczenia usług;

· Udostępnianie danych w związku z fuzjami i przejęciami oraz przeniesieniem działalności;

· Doskonalenie naszych usług; oraz

· Zrozumienie, w jaki sposób Pan/Pani i nasi klienci korzystacie z naszych usług i stron internetowych.

Kiedy opieramy się na tej podstawie prawnej w celu gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​przetwarzanie nie narusza praw i wolności przyznanych Panu/Pani na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

e.

Zgoda

W niektórych przypadkach podstawą prawną jest Pana/Pani zgoda. Na przykład polegamy na zgodzie Pana/Pani na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dotyczących wszelkich wyroków skazujących lub domniemanych przestępstw, w szczególności w celu oceny ryzyka związanego z Pana/Pani przyszłą lub istniejącą polisą ubezpieczeniową. Możemy również udostępniać te informacje innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego i stronom trzecim, gdy jest to konieczne do oferowania, administrowania i zarządzania świadczonymi usługami, np. ubezpieczycielom, reasekuratorom, brokerom i agencjom weryfikacyjnym.

Kiedy polegamy na zgodzie Pana/Pani na zbieranie i wykorzystywanie Pana/Pani informacji, nie musi Pan/Pani wyrażać zgody i może później wycofać swoją zgodę na dowolnym etapie po jej udzieleniu. Jeśli jednak odmówi podania informacji, których racjonalnie potrzebujemy do świadczenia Usług, możemy nie być w stanie zaoferować Panu/Pani Usług i / lub zakończyć świadczone Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

W niektórych przypadkach podstawą prawną jest zgoda Pana/Pani. Na przykład polegamy na Pana/Pani  zgodzie na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych dotyczących wszelkich przestępstw lub domniemanych wyroków skazujących. Gdy zdecyduje się Pana/Pani na otrzymywanie od nas usług, wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w tej sekcji Oświadczenie. W stosownych przypadkach zgadza się również, że takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane do powyższych celów przez ubezpieczyciela określonego w dokumentacji Pana/Pani polisy ubezpieczeniowej. Należy zapoznać się z oświadczeniem ubezpieczyciela o ochronie prywatności na jego stronie internetowej w celu uzyskania dalszych informacji na temat jego praktyk w zakresie prywatności.

f.

Znaczący interes publiczny (zgodnie z obowiązującym prawem)

Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, możemy gromadzić i wykorzystywać Pana/Pani dane w interesie publicznym. Na przykład, aby zapobiegać lub wykrywać nielegalne działania lub zdrowie publiczne.

g.

W kontekście szczególnego wyjątku przewidzianego w lokalnych przepisach państw członkowskich UE i innych krajów wdrażających Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

W pewnych okolicznościach opieramy się na określonych podstawach, takich jak cele ubezpieczenia lub ustalenie świadczeń. Gromadzenie i wykorzystywanie niektórych aspektów danych osobowych, takich jak informacje o stanie zdrowia, jest niezbędne do celów ubezpieczenia i/lub pracowniczego programu emerytalnego.

 

 1. Czy zbieramy informacje od dzieci?

Nasze strony internetowe nie są skierowane do dzieci i nie gromadzimy świadomie na naszych stronach danych osobowych dzieci. Dzieci nie mogą korzystać z naszych stron internetowych.

Niektóre rozwiązania „Lev Ins” mogą przetwarzać dane dotyczące dzieci, takie jak data urodzenia, adres i inne informacje identyfikacyjne. Informacje te nie są zbierane bezpośrednio od dzieci, ale od innych stron, takich jak nasz klient, przewoźnik lub bezpośrednio od Pana/Pani jako rodzica lub opiekuna dziecka (np. po to, aby dziecko mogło zostać zidentyfikowane jako beneficjent polisy ubezpieczeniowej lub planu emerytalnego. ).

 1. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały pozyskane oraz od ich charakteru. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Deklaracji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dozwolony lub wymagany przez prawo i zgodnie z Polityką Przechowywania Danych „Lev Ins”. Pana/Pani dane osobowe zostaną niezawodnie zniszczone, gdy nie będą już potrzebne.

 1. Jak ujawniamy Pana/Pani dane osobowe?

Zazwyczaj udostępniamy Pana/Pani dane osobowe następującym kategoriom odbiorców, gdy jest to konieczne do oferowania, administrowania i zarządzania świadczonymi usługami:

a.

W ramach „Lev Ins”: możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom prawnym, markom, oddziałom i spółkom zależnym „Lev Ins” w celach przetwarzania określonych w niniejszej deklaracji;

b.

Uczestnikom rynku ubezpieczeniowego, w razie potrzeby, w celu oferowania, administrowania i zarządzania świadczonymi usługami, takich jak ubezpieczyciele, reasekuratorzy, brokerzy, pośrednicy i organy regulujące straty. Reasekurator to ubezpieczyciel, który przejmuje twoją polisę ubezpieczeniową i jest wymieniony w dokumentacji polisy. Należy zapoznać się z oświadczeniem ubezpieczyciela o ochronie prywatności na jego stronie internetowej w celu uzyskania dalszych informacji na temat jego praktyk w zakresie prywatności;

c.

Agencjom weryfikacji i zarządzania ryzykiem, takie jak raporty kredytowe, rejestry karne, zapobieganie oszustwom, walidacja danych i inne profesjonalne agencje doradcze, w razie potrzeby, aby zapobiegać i wykrywać oszustwa w branży ubezpieczeniowej oraz podejmować kroki oceny ryzyka w odniesieniu do przyszłych lub istniejących polis ubezpieczeniowych i / lub usługi;

d.

Doradcom prawnym, regulatorom strat i osobom prowadzącym dochodzenia roszczeń, w razie potrzeby do dochodzenia, prowadzenia lub obrony roszczeń prawnych, roszczeń ubezpieczeniowych lub innych roszczeń o podobnym charakterze;

e.

Specjalistom medycznym, m.in. gdy Pan/Pani podaje informacje zdrowotne w związku z roszczeniem z polisy ubezpieczeniowej;

f.

Organom ścigania, gdy jest to wymagane przez prawo, proces sądowy, statut, przepisy, zarządzenia lub standardy zawodowe lub w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny wniosek prawny oraz, w razie potrzeby, w celu ułatwienia zapobiegania lub wykrywania przestępstwa lub zatrzymania lub ściganie przestępców;

g.

Organom publicznym, organom regulacyjnym i rządowym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych lub w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanej lub faktycznej nielegalnej działalności;

h.

Dostawcom stron trzecich, gdy zlecamy nasze operacje przetwarzania dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Przykładami są dostawcy usług IT, którzy zarządzają naszymi systemami IT i back office oraz sieciami telekomunikacyjnymi, a także dostawcy centrów obsługi klienta. Te operacje przetwarzania pozostają pod naszą kontrolą i będą wykonywane zgodnie z naszymi standardami bezpieczeństwa i ścisłymi instrukcjami;

i.

Następcom biznesowym, gdy firma „Lev Ins” lub usługi są sprzedawane, nabywane lub łączone z inną organizacją, w całości lub w części, a dane osobowe muszą być udostępniane odpowiednim stronom trzecim w ramach procesu dokładnej analizy (due diligence); przeniesienia do nowego podmiotu. Jeżeli w takich okolicznościach dane osobowe są udostępniane, będą udostępniane zgodnie z niniejszym oświadczeniem; oraz

j.

Audytorom wewnętrznim i zewnętrznim, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia audytu firmy lub zbadania skargi lub zagrożenia bezpieczeństwa.

 

 

 1. Czy przekazujemy Pana/Pani dane osobowe do różnych obszarów geograficznych?

Jesteśmy organizacją globalną i przekazujemy określone dane osobowe w różnych obszarach geograficznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Kiedy to robimy, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, korzystamy z różnych mechanizmów prawnych, aby zapewnić, że Pana/Pani  prawa i zabezpieczenia są powiązane z Pana/Pani   danymi, takie jak:

 • Zapewniamy, że transfery pomiędzy podmiotami prawnymi „Lev Ins” są objęte umowami, które zawierają określone w umowie sformułowania, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które umownie zobowiązują każdą ze stron do zapewnienia, że ​​dane osobowe otrzymują odpowiedni i spójny poziom ochrony.
 • Kiedy przekazujemy lub otrzymujemy Pana/Pani dane osobowe od stron trzecich, które pomagają w dostarczaniu naszych produktów i usług, otrzymujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony Pana/Pani danych osobowych, które w razie potrzeby zawierają standardowe klauzule umowne.
 • Gdy otrzymujemy prośby o informacje od organów ścigania lub organów regulacyjnych, dokładnie weryfikujemy te prośby przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

W razie potrzeby dalsze informacje na temat tych środków ostrożności można uzyskać, kontaktując się z nami.

 1. Czy posiadamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani informacji?

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych jest dla nas ważne, a firma „Lev Ins” zastosowała uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem oraz w celu zapewnienia ochrony tych informacji. przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 1. Inne prawa dotyczące Pana/Pani danych

Z pewnymi wyjątkami i przepisami prawa kraju, w którym Pan/Pani mieszka, a w niektórych przypadkach, w zależności od przetwarzania, które podejmujemy, może mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Poniżej wymieniliśmy niektóre z powszechnych praw, które można zastosować. Kiedy Pan/Pani korzysta z tych praw, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Pan/Pani tożsamości przed ujawnieniem informacji lub odpowiedzią na Pan/Pani prośbę. Nie pobierzemy opłaty, chyba że Pan/Pani prośba będzie ewidentnie nieuzasadniona lub nadmierna i/lub prawo zezwala nam na nałożenie takich opłat.

Pan/Pani może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami. Z zastrzeżeniem prawnych i innych dopuszczalnych względów, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby natychmiast spełnić Twoją prośbę lub poinformować Pana/Pani, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji w celu spełnienia Pan/Pani prośby. Nie zawsze możemy być w stanie w pełni odpowiedzieć na Pan/Panią prośbę, na przykład, jeśli wpłynęłoby to na obowiązek zachowania poufności wobec innych lub jeśli mamy prawo do rozpatrzenia wniosku w inny sposób. Jeśli nie będziemy w stanie w pełni odpowiedzieć na Pan/Panią prośbę, skontaktujemy się z Panem/Panią, aby powiadomić i wyjaśnić powód odrzucenia Pana/Pani prośby.

Prawo dostępu

W pewnych okolicznościach masz prawo do dostępu i weryfikacji danych osobowych, które na temat Pana/Pani przechowuje „Lev Ins”. Jeśli Pan/Pani utworzył/a konto, może uzyskać dostęp do tych informacji, odwiedzając swoje konto.

 

Prawo do dostosowania

Pan/Pani  może mieć prawo poprosić nas o poprawienie danych osobowych, gdy są one niedokładne lub nieaktualne.

 

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia)

W pewnych okolicznościach Pan/Pani ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Dane mogą zostać usunięte tylko wtedy, gdy dane Pan/Pani nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane i nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach Pan/Pani ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały ograniczone do dalszego wykorzystania, np. gdy dokładność informacji jest kwestionowana i Pan/Pani wymaga, aby informacje nie były wykorzystywane, dopóki ich dokładność nie zostanie potwierdzona.

 

Prawo do przenoszenia danych:

W pewnych okolicznościach przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, co wiąże się z koniecznością udostępnienia Panu/Pani lub innemu administratorowi danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych informacji odbywa się na podstawie (i) zgody; lub (ii) wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy takie przetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej. Jeśli Pan/Pani wniesie sprzeciw, mamy możliwość udowodnienia, że ​​mamy nadrzędne prawnie uzasadnione interesy, które przeważają nad prawami i wolnościami Pana/Pani.

 

Prawo do odmowy automatycznego podejmowania decyzji

Pan/Pani ma prawo sprzeciwić się decyzjom związanym z wykorzystaniem danych osobowych, które są podejmowane wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji jedenastej (11) poniżej.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Gdy dane osobowe Pana/Pani są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Przekażemy szczegółowe informacje o tym, jak zrezygnować z naszych inicjatyw marketingowych za pośrednictwem pośrednika, za pośrednictwem którego się z Panem/Panią komunikujemy.

 1. Zautomatyzowane rozwiązania

Kiedy Pan/Pani składa wniosek lub rejestruje się, aby skorzystać z usługi, możemy przeprowadzić automatyczną ocenę w czasie rzeczywistym, aby ustalić, czy kwalifikuje się Pan/Pani do korzystania z usługi. Ocena automatyczna to ocena wykonywana automatycznie przy użyciu środków technologicznych (np. systemów komputerowych) bez udziału człowieka. Ta ocena przeanalizuje Pana/Pani dane osobowe i obejmie kilka kontroli, m.in. sprawdzanie historii kredytowej i niewypłacalności, zatwierdzanie prawa jazdy i wyroków skazujących za pojazdy mechaniczne, sprawdzanie historii wcześniejszych roszczeń i inne kontrole zapobiegania oszustwom. Jeśli Pan/Pani zgłoszenie do usługi wydaje się nie spełniać kryteriów kwalifikacyjnych, może zostać automatycznie odrzucone, a podczas procesu aplikacyjnego zostanie Pan/Pani o tym powiadomiony/a. Jeśli jednak decyzja jest podejmowana wyłącznie w sposób zautomatyzowany, obejmujący wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo zakwestionować decyzję i poprosić nas o ponowne rozpatrzenie sprawy z interwencją człowieka. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z tego prawa, musi się z nami skontaktować.

 1. Kontakty

Jeśli Pan/Pani ma jakiekolwiek pytania, chciałby /chciałaby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności i przetwarzania informacji, chciałby /chciałaby, abyśmy omówili zrzeczenie się lub wycofanie zgody lub chce złożyć skargę dotyczącą tego oświadczenia, proszę skontaktować się z działem obsługi klienta „Lev Ins” pod adresem …………………. E-mail …………………

Pan/Pani  ma również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych,

 1. Zmiany w tym oświadczeniu

Od czasu do czasu możemy aktualizować to oświadczenie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy aktualną wersję na tej stronie, i sprawdzimy datę wersji na dole tej strony.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby zapoznać się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Scroll to Top